Jord & Skog

Skog

Ericsbergs produktiva skogsmark är 10 300 ha med en bonitet på 8m³sk/ha och år. Södra och mellersta delen av fastigheten domineras av gran med hög tillväxt, medan skogen på norra delen domineras av tall med god kvalitet. Den årliga slutavverkningsarealen är 100-120 ha. Genom samarbete med jaktansvarig gällande jakt, utfodring och styrning av viltet så försöker vi bibehålla tallandelen så att ståndortsanpassningen blir rätt. Skogsbruksplanen ligger i programmet BESK och uppdateras årligen för att få ett bra underlag för rätt beslut. Med hjälp av Heureka har långsiktiga avverkningsberäkningar utförts för att se vilken avkastning som är uthållig från skogen.

Ericsbergs Säteri bedriver ett aktivt och PEFC certifierat skogsbruk där långsiktighet och miljö värderas högt. Den skogliga förvaltningen sköts av John Erlandsson där skogsvård och avverkning sker med lokala entreprenörer.