Tel. +46 150 753 90


E-post kontakt@ericsberg.se


ÖPPETTIDER

Café och Slottsbutik: tisdagar och torsdagar kl 14-18
Slottsparken: vardagar kl 09-16

|

Jord & Skog

Skog

Ericsbergs produktiva skogsmark är 10 300 ha med en bonitet på 8m³sk/ha och år. Södra och mellersta delen av fastigheten domineras av gran med hög tillväxt, medan skogen på norra delen domineras av tall med god kvalitet. Den årliga slutavverkningsarealen är 100-120 ha. Genom samarbete med jaktansvarig gällande jakt, utfodring och styrning av viltet så försöker vi bibehålla tallandelen så att ståndortsanpassningen blir rätt. Skogsbruksplanen ligger i programmet BESK och uppdateras årligen för att få ett bra underlag för rätt beslut. Med hjälp av Heureka har långsiktiga avverkningsberäkningar utförts för att se vilken avkastning som är uthållig från skogen.

Ericsbergs Säteri bedriver ett aktivt och PEFC certifierat skogsbruk där långsiktighet och miljö värderas högt. Den skogliga förvaltningen sköts av John Erlandsson där skogsvård och avverkning sker med lokala entreprenörer.Naturvårdsåtgärder


Naturvårdsbränning Ljusgryten

Under sommaren 2020 utfördes ytterligare en åtgärd inom Skogens miljövärden i landsbygdsprogrammet, europeiska landsbygdsfonden. Denna gång i form av en naturvårdsbränning på 10,5 ha. Naturvårdsbränning är en del av PEFC- certifieringens standard. 

Målet med naturvårdsbränningen var att skapa en skiktad talldominerad skog som påverkats av brand i varierad styrka och intensitet. Andelen död ved har ökat genom att de flesta granarna har dött på grund av branden. I hela området har humustäcket minskat betydligt till fördel för brandgynnade svampar och växter och många träd har fått sina första brandljud. Sörmlandsleden leder genom området vilket gör att allmänheten kan ta del av bränningen som ett berikande inslag i vandringen.

 

 

Återskapande av lövskog

Vi har utfört en en åtgärd inom Skogens miljövärden i landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden). Målet var att återskapa lövskogsparken som ligger i anslutning till slottet och som sträcker sig längs med Ericsbergssjön och Åkforsån.

Åtgärden syftar till gynna och utveckla naturvärdena genom att gallra fram och gynna grovt ädellöv, framförallt ek, bok och lind samt lämna kvar hålträd av asp. Genom hela lövskogsparken sträcker sig en gammal stig fram längs med vattnet och förhoppningen är att den ska användas igen för promenader när den frihuggs och förbättras på några ställen. Gallringen syftar även till att släppa ner ljuset och ge vitsippor och bokuppslag och hassel en chans, så som gamla foton visar att det en gång sett ut. Virke och ris avlägsnas och körskador minimeras och återställs med grävmaskin. Framtida skötsel kommer bestå av att röja ner uppslag av rotskott från asp.